اجرایی موفق از نمایش « درانتظار گودو » دردانشکده هنرهای دراماتیک

 

پائیز۱۳۵۵[آبان ماه] عکسی از اجرایِ "در انتظارِ گودو" به" ترجمان وکارگردانیِ " دکتر عبدالحسین فهیم،کارمندِ رادیو، که در آمریکا تئاتر خوانده وباهمسرِ بسیار مهربانِ آمریکائیش به ایران آمده بود و دردانشکده هنرهای دراماتیک هم تدریس می می کرد . وی نمایش «درانتظار گودو» را با گروهی از دانشجویان بازیگری و کارگردانی دانشکده آماده کرد واجرا، ثمرهٔ کار در تمام سالِ ۱۳۵۴ و بخشی ازتابستان و مهرماه۵۵ است. داوودِ دانشور که استراگون را بازی کرد ،ازسویِ یکی از نشریه های معتبر آن روزگار ،بازیگر برترِسال معرفی شد. بهروز بقائی ""ولادیمیر"،حمید مظفری که دراین عکس هست"پوزو" احمد سپاسدارلاکی".

عکاس:

 زنده یاد کسری رضائی.

Similar Videos